حجره ناجی

*احسان فکا *نویسنده جدن؟ فوت کردن؟ واقعی؟ جمله‌های من بود، سوال و جواب توامان. مگر می‌شود کسی دوبار فوت کند؟ می‌گویند بالای مغازه‌اش تکه کاغذی زده و نوشته لطفا…

تاریخ مصائب

*مریم رازانی *نویسنده تاریخ ایران زنان مقتدر زیادی را به خود دیده و در اعصار گوناگون، زنان حکومت‌گر، شاعر، سخنور و مبارز پرورده است. از (یوتاب) خواهر…

کودک و هوش اجتماعی

یکی از مهم‌ترین مولفه‌های هوش، ارتباط کودک با دیگران و محیط اجتماعی است. محیط اجتماعی بعد از ژنتیک، بیشترین تاثیر را بر شکل‌گیری شخصیت کودک دارد. فردگرایی و…