مرور رده

اجتماعی

بر جمله جهان خندد

*مریم رازانی *نویسنده گلواژه‌ای است اعتدال! . نفسِ نفیس ِ سکونت، آرامی، بردباری، ملایمت، برابری ...  رازِ همزیستیِ هزاران گوی بی ستون در فضای لایتناهی... و نفس…

مشتاق بهار

*احسان فکا *نویسنده کوزه نباید لعاب داشته باشد. نباید خیلی هم بزرگ باشد. جوراب باید پوست کاغذی و نازک باشد، بنشیند روی کوزه رنگ خاکی‌اش را سیاه کند. بعد دانه‌…