مرور رده

محیط زیست

الوند جاده نمی‌خواهد

*حسن اخلاصی این اتفاقی نیست که بعد از فراغت از هر نیایش صبحگاهی باید به طرف راست متمایل شوی و اولین سلامت را به قله سرفراز الوند بدهی. سلام ای الوند استوار…

افعال همدانی

*محمد نوری *کوهنورد لهجه مردم همدان میراث گرانبهایی است که از زبان‌های کهن ایرانی به یادگار مانده است و کاربرد واژه‌های کهن در این لهجه بیانگر این موضوع است.…